Storm Club – Návštěvní řád


Vstupem do klubu souhlasí návštěvník s Návštěvním řádem klubu Storm. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do klubu.

Do klubu Storm vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt klubu i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

Vstup do klubu Storm je povolen od 18 let. Mladistvým pod 18 let (min. ale 16+) je povolen vstup v doprovodu dospělé osoby. Mladistvým je přísně zakázáno podávat (či kupovat) alkohol.  Nezletilí v podnapilém stavu či pod vlivem drog nebudou vpuštěni, případně budou vyvedeni z klubu (bez nároku na vrácení vstupného).

Každá osoba vstupující do klubu Storm je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování klubu či jeho vybavení, neobtěžovala a neohrožovala ostatní návštěvníky a je povinna zachovávat čistotu a pořádek.  V případě zjištění poškozování klubu nebo nevhodného chování jiných návštěvníků je návštěvník klubu povinen nahlásit tuto činnost personálu. Osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve Storm klubu nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky, ztrácejí oprávnění k pobytu.

Provozovatel klubu Storm si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví Návštěvnímu řádu, nebo bude porušovat zákony ČR či se protivit jiným právním předpisům, nebo nebude dbát pokynů Pořadatele, nebo bude ohrožovat jiné návštěvníky klubu nebo jejíž chování bude shledáno nepřístojným. V případě porušování zákonů ČR nebo ničení zařízení klubu (včetně čmárání v prostorách klubu) bude pachatel předán Policii ČR nebo Obecní policii.

Osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových, omamných či psychotropních látek může být odepřen vstup do klubu Storm nebo může být taková osoba vykázána z prostor klubu, a to bez náhrady vstupného. 

Návštěvník klubu Storm je povinen uposlechnout pokynů pracovníků klubu.


Návštěvník klubu Storm je z bezpečnostních důvodů povinen podrobit se osobní bezpečnostní prohlídce a kontrole vnášených předmětů.

Do prostor klubu je zakázáno vnášet: nebezpečné předměty, zbraně, nápoje, návykové látky, fixy, spreje, obranné spreje, toxické látky, ředidla, rozměrnější předměty, pyrotechniku, vlastní nealkoholické a alkoholické nápoje. Nápoje zadržené na vstupu budou provozovatelem  vyhozeny.

Do klubu Storm je zakázán vstup se zvířaty.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat zákaz kouření v prostorách klubu.


V klubu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru oblečení a zavazadla. Pro odkládání svršků, batohů a oblečení slouží šatna klubu, kam jsou návštěvníci povinni si zejména zimní oblečení uschovat.

Klubu Storm neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně a za odložené věci v prostorách klubu mimo šatnu. Storm klub nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. zázemí klubu, baru, místnosti umělců, pódium, sklady apod.).


Vstupem do klubu Storm uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s programem klubu a v jeho prostorách mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.

V případě opuštění klubu není možnost se do klubu vrátit bez opětovného zaplacení vstupného, s výjimkou akcí, kde je systém vracenek. Páska neopravňuje k opětovnému vstupu do klubu. 

Provozovatel je oprávněn zavřít vstup do klubu Storm, pokud je jeho kapacita vyčerpána. Rozhodnutí je výlučně v pravomoci klubu Storm.

Po skončení akce je návštěvník povinen opustit prostory klubu. Po opuštění klubu Storm jsou návštěvníci povinni se v okolí klubu chovat tiše a šetrně k okolí, aby nerušili sousedy.

Scroll to Top